Skip to main content

Mae’r Gymraeg yn dilyn y destun Saesneg isod.


IN-PERSON CONFERENCE SOLD OUT!

Email sarah.pearce@heritagetrustnetwork.org.uk to join the waitlist for in-person tickets.

Tickets still available for our online day on 11th November

Download our programmes:
Online: Day One Programme, Welsh, Day One Programme, English

Caernarfon: Days Two-Four programme, Welsh, Days Two-Four programme, English


Join us in Caernarfon for the conference of the year!

This year’s conference is in the stunning setting of Caernarfon, with its vibrant historic town centre and castle. Heritage Trust Network conference has an unrivalled reputation as an informative, inspiring, friendly and fun event. Tickets are limited so book now to avoid disappointment.

We will focus on some incredible community heritage projects in Wales, whilst also highlighting interesting work throughout the UK. There will be fascinating presentations from local community organisations and national experts on social housing in historic buildings, heritage apprenticeships, the reuse of churches, heritage careers, income generation, social prescribing and more.

We will be exploring the uniquely positive policy context for community heritage in Wales!

BOOK TICKETS

Thursday evening – An informal evening gathering and light meal at Caernarfon’s Welsh Highland Railway Station.

Friday evening – Our drinks reception and conference dinner will take place in the Old Courthouse, a Grade 1 listed building. Tickets for the King’s Gate Drinks Reception and our Conference Dinner have now sold out. You can still join us for the drinks reception at the Old Courthouse from 6.30 – 7.30pm, and see our Visitor Guide for restaurant recommendations.

Saturday morning – Join us as we explore fascinating heritage regeneration projects in and around Caernarfon, followed by a light lunch in The Castle pub.

For those who cannot make it to Caernarfon (and as an extra bonus for those who can) we have an online day of stimulating speakers and discussions a week before the in-person event.

Join us to:

 • learn from real-life success stories and best practice
 • receive the advice and support you need to make your project and site a success
 • find out about heritage regeneration and social enterprise funding and how to apply
 • gain insight from experts
 • connect with people involved in projects and sites like yours
 • network with funders, Government heritage agencies, architects, solicitors, consultants
 • become part of the UK’s leading community heritage network

Programme

Online day:

Day 1: Friday 11th November 10:30 – 16:30

 • presentations from community heritage practitioners, leading experts in the field and opportunities for discussion and networking

Caernarfon:

Day 2: Thursday 17th November 18:00 -20:00

 • informal evening gathering and light meal at the Caernarfon Welsh Highland Railway Station.

Day 3: Friday 18th November

 • 09:00 -16:30 – in-person Conference: featuring heritage regeneration projects, experts speakers, discussions and networking
 • 18:30 onwards – Drinks Reception & Dinner at the Old Courthouse (Dinner sold out).

Day 4: Saturday 19th November 10:00 – 13:00

 • tours and visits to heritage regeneration projects in and around Caernarfon.
 • light lunch at The Castle pub.

Download our Visitor’s Guide to Caernarfon for more information on travel, accommodation, hospitality and things to do.

If you find the ticket cost to be a barrier to your attending our event, please get in touch to discuss any bursaries that might be available. Email: sarah.pearce@heritagetrustnetwork.org.uk

BOOK TICKETS

Venue:

Day 1: This is an online event using the Zoom platform and joining details will be sent to you at various intervals ahead of the event.

Days 2-4: This event will be held in multiple venues across the town of Caernarfon, north Wales.

Tickets:

Members: £15 online, £160 full conference

Non-members & Connect: £30 online, £210 full conference

Students: Free online, £95 full conference

Discounted tickets are available for the paid categories of Heritage Trust Network membership. Just enter the member’s promo code we have already emailed to you, to access member tickets (see illustration below).

If you are not already a paid member of the Network Join now or upgrade to access discounted tickets.

Accessibility:

Online day: Live subtitles will be available on the day, delivered through Otter.ai. The day will be held on Zoom, an online video conferencing platform. If you would like advice on engaging with this virtual platform please be assured that we will be on hand to help you get the most out of the day.

Caernarfon days: All venues that will feature in our event have step free access, if you have any accessibility requirements, please let us know via the booking form or as per below, at least one week in advance of the event. You can also download our Accessibility Guide to the venues we will be visiting in Caernarfon.

Please email beverley.gormley@heritagetrustnetwork.org.uk with any questions.

Language: This event will be bilingual with elements delivered in Welsh and English. Simultaneous translation to English will be provided when required.

Refund policy: We offer full refunds (not including the Eventbrite booking fee) for all cancellations up to 7 days before the event, after that time, no refund will be given, unless the ticket can be sold on.In cases where attendees become aware that they have contracted Covid19, we will offer refunds.

Sponsorship opportunities and stalls:

Heritage Trust Network Conference is a unique opportunity for heritage businesses to connect with leaders of community heritage organisations carrying out restoration projects and managing sites throughout the UK. To discuss sponsorship opportunities or to book a stall at the Conference contact Sarah Pearce: sarah.pearce@heritagetrustnetwork.org.uk

Headline sponsors:

National Lottery Heritage Fund, Architectural Heritage Fund, Cadw, The Pilgrim Trust, Hayes Parsons Insurance Brokers, Buttress Architects.

Thank you to National Lottery players for supporting community and heritage good causes.

Heritage Trust Network is the UK’s leading membership organisation for charities, community organisations and social enterprises, that are rescuing, restoring and managing historic buildings, structures and spaces. Click here to join the Network and get access to discounted Conference tickets.

Sign up to hear more about the programme at www.heritagetrustnetwork.org.uk/events

Cynhadledd Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Treftadaeth 2022

Ar-lein: Tachwedd 11, Caernarfon: Tachwedd 17 i 19

Ymunwch â ni yng Nghaernarfon ar gyfer Cynhadledd Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Dreftadaeth – digwyddiad rhwydweithio y flwyddyn i’r gymuned dreftadaeth.

Bydd y gynhadledd eleni yn lleoliad anhygoel Caernarfon, gyda bywiogrwydd canol y dref hanesyddol a’r castell. Mae gan Gynhadledd Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Dreftadaeth enw da fel digwyddiad addysgiadol, ysbrydoledig, cyfeillgar a hwyliog. Mae tocynnau’n brin, felly archebwch nawr i osgoi cael eich siomi.

Byddwn yn canolbwyntio ar rai prosiectau treftadaeth gymunedol anhygoel yng Nghymru, tra hefyd yn tynnu sylw at waith diddorol ar draws y DU. Bydd cyflwyniadau hynod o ddiddorol gan fudiadau cymunedol lleol ac arbenigwyr cenedlaethol ar dai cymdeithasol mewn adeiladau hanesyddol, prentisiaethau treftadaeth, ailddefnyddio eglwysi, gyrfaoedd mewn treftadaeth, creu incwm, presgripsiynu cymdeithasol a mwy. Byddwn yn archwilio’r cyd-destun polisi positif ar gyfer treftadaeth gymunedol yng Nghymru!

Ar y nos Iau, byddwn yn cynnal digwyddiad anffurfiol gyda’r nos yng Ngorsaf Rheilffordd Eryri, Caernarfon.

Cynhelir ein derbyniad diodydd ddydd Gwener a swper ein cynhadledd yn yr Hen Lys, adeilad rhestredig Gradd 1. Mae pob tocyn wedi mynd bellach ar gyfer Derbyniad Diodydd Porth y Brenin.

Ar fore Sadwrn, byddwn yn archwilio prosiectau adfywio treftadaeth yng Nghaernarfon a’r ardal.

I’r rheini na fydd yn gallu dod i Gaernarfon (ac fel bonws ychwanegol i’r rhai sy’n gallu) mae gennym ddiwrnod ar-lein o siaradwyr cyffrous wythnos cyn y digwyddiad ei hun.

Ymunwch â ni i:

• ddysgu o lwyddiant ac arferion gorau straeon go iawn

• derbyn y cyngor a’r cymorth sydd eu hangen arnoch i wneud eich prosiect a’ch safle yn llwyddiant

• dysgu am gyllido adfywio treftadaeth a mentrau cymdeithasol a sut i wneud cais

• cyfle i glywed wrth arbenigwyr

• cysylltu â phobl sy’n ymwneud â phrosiectau a safleoedd fel eich un chi

• rhwydweithio gyda chyllidwyr, asiantaethau treftadaeth y Llywodraeth, penseiri, cyfreithwyr, ymgynghorwyr

• dod yn rhan o rwydwaith treftadaeth gymunedol amlycaf y DU

Rhaglen

Diwrnod Ar-lein:

Diwrnod 1: Dydd Gwener 11eg Tachwedd 10:30 – 16:30

• cyflwyniadau gan ymarferwyr treftadaeth gymunedol, arbenigwyr blaenllaw yn y maes a chyfleoedd i drafod a rhyngweithio.

Caernarfon:

Diwrnod 2: Dydd Iau 17eg Tachwedd 18:00 -20:00 (Gwerthu Allan)

• Digwyddiad anffurfiol gyda’r nos yng Ngorsaf Reilffordd Eryri, Caernarfon.

Diwrnod 3: Dydd Gwener 18fed Tachwedd

• 09:00 -16:30 – y Gynhadledd: yn cynnwys prosiectau adfywio treftadaeth, arbenigwyr yn siarad, trafodaethau a rhwydweithio.

• 18:30 ymlaen – Derbyniad Diodydd a Swper yn yr Hen Lys. (Cinio wedi gwerthu allan)

Diwrnod 4:

Dydd Sadwrn 19eg Tachwedd 10:00 – 13:00

• teithiau ac ymweliadau â phrosiectau adfywio treftadaeth yng Nghaernarfon a’r ardal.

• Cinio – lleoliad i’w gadarnhau.

Lawrlwythwch ein Canllaw i Gaernarfon am fwy o wybodaeth am deithio, llety, lletygarwch a phethau i’w gwneud.

Os ydych chi’n gweld cost y tocyn yn rhwystr i chi ddod i’n digwyddiad, cysylltwch â ni i drafod unrhyw fwrsariaethau a allai fod ar gael. E-bostiwch: sarah.pearce@heritagetrustnetwork.org.uk

Lleoliad:

Diwrnod 1: Digwyddiad ar-lein yw hwn ar blatfform Zoom a bydd y manylion ymuno yn cael eu hanfon atoch ar wahanol adegau cyn y digwyddiad.

Diwrnodau 2-4: Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal mewn nifer o leoliadau ar draws tref Caernarfon.

Tocynnau:

Aelodau: £15 ar-lein, £160 am y gynhadledd lawn

Rhai nad ydynt yn aelodau ac Aelodau Cyswllt: £30 ar-lein, £210 am y gynhadledd lawn

Myfyrwyr: Am ddim ar-lein, £95 am y gynhadledd lawn

Mae tocynnau rhatach ar gael ar gyfer y rhai sy’n talu aelodaeth Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Dreftadaeth. Defnyddiwch y cod hyrwyddo i aelodau rydyn ni wedi’i e-bostio atoch, i gael mynediad at docynnau i aelodau.Os nad ydych eisoes yn talu i fod yn aelod o’r Rhwydwaith, ymunwch nawr neu gallwch uwchraddio i gael y cyfraddau hyn.

Hygyrchedd:

Diwrnod ar-lein: Bydd is-deitlau byw ar gael ar y dydd, drwy Otter.ai. Cynhelir y diwrnod ar Zoom, platfform fideo-gynadledda ar-lein. Os hoffech chi gael cyngor ar ddefnyddio’r platfform rhithwir hwn, gallwn eich sicrhau y byddwn wrth law i’ch helpu i gael y gorau o’r diwrnod.

Diwrnodau Caernarfon: Mae gan bob lleoliad a fydd yn rhan o’n digwyddiad fynediad heb risiau, os oes gennych unrhyw ofynion hygyrchedd, rhowch wybod i ni drwy’r ffurflen archebu neu fel y nodir isod, o leiaf un wythnos cyn y digwyddiad.

Anfonwch e-bost at beverley.gormley@heritagetrustnetwork.org.uk gydag unrhyw gwestiynau.

Iaith: Bydd y digwyddiad hwn yn ddwyieithog gydag elfennau yn cael eu cyflwyno yn Gymraeg a Saesneg. Darperir cyfieithu ar y pryd i’r Saesneg lle bo angen.

Polisi ad-daliadau: Rydym yn cynnig ad-daliadau llawn (ac eithrio ffi archebu Eventbrite) os byddwch yn canslo hyd at 7 diwrnod cyn y digwyddiad. Ar ôl hynny, ni roddir ad-daliad, oni bai y gellir gwerthu’r tocyn. Mewn achosion pan fydd mynychwyr yn dod yn ymwybodol eu bod wedi dal Covid19, byddwn yn cynnig ad-daliadau.

Cyfleoedd i noddi a stondinau:

Mae Cynhadledd Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Dreftadaeth yn gyfle unigryw i fusnesau treftadaeth gysylltu ag arweinwyr mudiadau treftadaeth gymunedol sy’n cynnal prosiectau adfer ac yn rheoli safleoedd ledled y DU. I drafod cyfleoedd i noddi neu i drefnu stondin yn y Gynhadledd, cysylltwch â Sarah Pearce: sarah.pearce@heritagetrustnetwork.org.uk

Noddwyr sydd wedi’u cadarnhau:

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Cronfa Treftadaeth Bensaernïol, Cadw, The Pilgrim Trust, Brocer Yswiriant Hayes Parsons, Buttress Architects.

Diolch i’r Loteri Genedlaethol am gefnogi achosion da cymunedol a threftadaeth.

Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Dreftadaeth yw prif fudiad aelodaeth y DU ar gyfer elusennau, mudiadau cymunedol a mentrau cymdeithasol, sy’n achub, yn adfer ac yn rheoli adeiladau, strwythurau a gofodau hanesyddol. Cliciwch fan hyn i ymuno â’r Rhwydwaith ac i gael tocynnau rhatach i’r Gynhadledd.

Cofrestrwch i glywed mwy am y rhaglen yn www.heritagetrustnetwork.org.uk/events

Visiting Caernarfon 

Why not stay longer and see more of the local sites, sights, attractions and landscape?

More details

Our Sponsors 

We’re delighted to have the support our brilliant sponsors, click the button below to find out more about each organisation’s work.

More details

Questions about this year’s event? Get in touch: admin@heritagetrustnetwork.org.uk